foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
 • Wszyscy użytkownicy mają prawo do korzystania z wszelkich usług świadczonych przez bibliotekę, tzn. do wypożyczania zbiorów na zewnątrz i na miejscu, do korzystania z usług informacyjnych (bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych) oraz do udziału w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych, kompensacyjnych i rozrywkowych organizowanych w bibliotece szkolnej.
 • Użytkownicy biblioteki mogą zgłaszać swoje sugestie odnośnie zakupu materiałów bibliotecznych, prenumerowanych tytułow czasopism, organizowanych zajęć kulturalno-edukacyjnych.
 • Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list.

 • Uczeń może wypożyczyć do 10 książek i innych materiałów bibliotecznych.

 • Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę po wypożyczeniu i zgłosić jej ewentualne uszkodzenia, w przeciwnym razie ponosi konsekwencje wynikające z punktu 8 regulaminu.

 • Termin zwrotu książek upływa po miesiącu, czasopism i zbiorów specjalnych  po tygodniu.
  W szczególnych wypadkach (książki deficytowe) termin może zostać skrócony.

 • Za książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub o podobnej wartości rynkowej.

 • Przed końcem roku szkolnego uczeń rozlicza się z biblioteką, otrzymując odpowiednie poświadczenie.

Regulamin korzystania z centrum multimedialnego

 • Stanowiska komputerowe w bibliotece służą celom dydaktycznym.
 • Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
 • Uczeń może korzystać z centrum po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza i wpisaniu się do znajdującego się przy każdym stanowisku zeszytu.
 • Samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłącznie klawiatury, monitorów, myszy) jest niedozwolone.
 • Zabrania się instalowania oprogramowania z zewnątrz i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu.
 • Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 • Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
 • Dla komfortu wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
 • Na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 • Użytkownik ma prawo do zapisania danych na nośnikach własnych.
 • Uczeń może korzystać również z drukarki i skanera.
 • Uczeń, który zachowuje się niestosownie, może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputerów. Decyzję podejmują nauczyciele bibliotekarza.

 

Regulamin wypożyczenia e-czytników   

 

 •  Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole Szkół  w Dobrzeniu Wielkim udostępnia e-czytniki, urządzenia przeznaczone do czytania książek elektronicznych – e-czytniki : ONYX –BOOX I65S Metropolitan,        ONYX BOOX I62HD ANGEL GLOW.
 •  E-czytnik jest wypożyczany w zestawie z kablem USB oraz etui.
 •  E-czytnik może wypożyczyć tylko uczeń Zespołu Szkół i nauczyciel zatrudniony    w Zespole Szkół aktywnie wypożyczający, bez zaległości w zwrocie wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek i innych materiałów bibliotecznych.
 • Czytelnik wypożyczający e-czytnik nie może usuwać jego zawartości, jak również wgrywać nowych treści. Zabronione jest kopiowanie plików z e-czytnika na własne urządzenia.
 •  Czytelnik nie może umieszczać w e-czytniku własnej mikro karty.
 •  Czytelnik nie może usuwać historii otwartych publikacji, ponieważ mają one znaczenie statystyczne dla Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego.
 •  Czytelnik może używać własnego zestawu słuchawkowego w celu odtworzenia plików dźwiękowych, audiobooków oraz używając syntezatora mowy.
 • Czytelnik może wypożyczyć e-czytnik tylko osobiście.
 •  Przy wypożyczeniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu  (w przypadku osób pełnoletnich) bądź przedłożenia oświadczenia podpisanego przez rodziców ( w przypadku ucznia niepełnoletniego).
 • Za zniszczenie lub uszkodzenie e-czytnika użytkownik płaci odszkodowanie  w wysokości odpowiadającej wartości e-czytnika.
 • Przy zwrocie e-czytnika bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić jego stan fizyczny oraz historię otwartych dokumentów, jak również to, czy całość wypożyczonego zestawu jest kompletna.
 •  E – czytnik wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 • Termin zwrotu czytnika nie podlega prolongacie.
 •  Osoba przetrzymująca e- czytnik będzie pozbawiona możliwości dalszego wypożyczania.
 •  Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego nadania.

Copyright © 2024 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.